MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Facuty of Management Science (pbru)

การประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ปี 2560 (ครั้งที่ 2)

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมในการเสนอแนวความคิดสำหรับ เทคโนโลยีป้องกันประเทศจีงได้จัดให้มีการประกวดผลงานนวัตกรรมเพื่อเทคโนโลยีป้องกัน ประเทศ (Innovation for Defence Technology Contest) โดย สมาคมเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ (Defence Technology Association : DEFTA)สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (Artificial Intelligence Association of Thailand : AIAT) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และได้รับความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมหาวิทยาลัยรังสิตสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) และ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (NECTEC)

ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ลิงค์ ไปยังเว็บไซต์จัดงาน  http://defta.org/idt2017/

อัลบั้ม