MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ฯ สาขาเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานใหม่

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  สาขาเพชรบุรี มีความประสงค์รับสมัครพนักงานใหม่ ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่การตลาด

รายละเอียดตามเอกสาร

ไฟล์เอกสาร