MS pbru


คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
Faculty of Management Science (pbru)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีรับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>> รับสมัครพนักงานชั่วคราว ประเภททั่วไป ครั้งที่ 1/2562