อ.ธนพงษ์ อุดมทรัพย์

Tanapong Audomtrap

ตำแหน่ง อาจารย์

  ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
tanapong.Aud@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

การศึกษา

  • บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)(นานาชาติ)มหาวิทยาลัยนเรศวร 2549
  • ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)(linguistic)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2543

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)