MS PBRU Facuty of Management Science (PBRU)
Facuty of Management Science (PBRU)

อ.พงศ์ลัดดา ป้านสุวรรณ

Pongladda Pansuwan

ตำแหน่ง อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ อาจารย์

  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (แขนง แขนงวิชาการจัดการ)

อีเมล์
Pongladda.pan@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

 

การศึกษา

  • วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2532
  • ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์)มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529

ประสบการณ์ทำงาน

  • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)

ประสบการณ์การสอน

  • เศรษฐศาสตร์จุลภาค
  • เศรษฐศาสตร์มหภาค