ผศ.สรภพ อิสรไกรศีล

Asst. Prof. Soraphop Issaragraiseel
ตำแหน่ง อาจารย์

ตำแหน่งวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

  สาขาวิชาบัญชี

อีเมล์
sorrapop.iss@mail.pbru.ac.th
: 0863331832

การศึกษา

  • บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
  • บธ.บ.(บัญชี)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2536

ประสบการณ์ทำงาน

ผลงานต่างๆ (ผลงานทางวิชาการ, กิจกรรม, นวัฒกรรม, งานบริการ)